รายงานการดำเนินโครงการ

รหัสโครงการ: B104
ชื่อโครงการ: โครงการควบคุมภายใน
งบประมาณ: 1015บาท
ฝ่าย: งบประมาณ
กลุ่มสาระฯ: -
ปี-เดือน-วัน: 2021-07-26
ไฟล์: file_27072021_23-02-07.pdf
รายงาน:
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางดอกแก้ว สิงห์เผ่น นางสาวทัศดาพร พิมมะทา
ประเภทงบประมาณ: อุดหนุนรายหัว/-
สถานะ: ยังไม่ดำเนินการ
ครั้งที่ วันที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ กิจกรรม ใช้จ่าย
1 --543 บาท
รวมใช้ บาท
คงเหลือ 1015บาท