รายงานการดำเนินโครงการ

รหัสโครงการ: A327ว6
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนด้านIT
งบประมาณ: 150000บาท
ฝ่าย: วิชาการ
กลุ่มสาระฯ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี-เดือน-วัน: 2021-07-26
ไฟล์: file_28072021_17-19-07.pdf
รายงาน:
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายพิชิตชัย วงษ์ชัย
ประเภทงบประมาณ: ระดมทรัพย์คอมพิวเตอร์/-
สถานะ: ยังไม่ดำเนินการ
ครั้งที่ วันที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ กิจกรรม ใช้จ่าย
1 --543 บาท
รวมใช้ บาท
คงเหลือ 150000บาท