รายงานการดำเนินโครงการ

รหัสโครงการ: A326ว5
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต64
งบประมาณ: 200000บาท
ฝ่าย: วิชาการ
กลุ่มสาระฯ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี-เดือน-วัน: 2021-07-26
ไฟล์: file_28072021_17-20-02.pdf
รายงาน:
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายจักรพงษ์ แก้วตรี
ประเภทงบประมาณ: ระดมทรัพย์คอมพิวเตอร์/-
สถานะ: ยังไม่ดำเนินการ
ครั้งที่ วันที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ กิจกรรม ใช้จ่าย
1 --543 บาท
รวมใช้ บาท
คงเหลือ 200000บาท