รายงานการดำเนินโครงการ

รหัสโครงการ: A325ว4
ชื่อโครงการ: โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
งบประมาณ: 700000บาท
ฝ่าย: วิชาการ
กลุ่มสาระฯ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี-เดือน-วัน: 2021-07-26
ไฟล์: file_28072021_17-21-24.pdf
รายงาน:
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางวณิดา ศรีตาแสน
ประเภทงบประมาณ: ระดมทรัพย์คอมพิวเตอร์/-
สถานะ: กำลังดำเนินการ
ครั้งที่ วันที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ กิจกรรม ใช้จ่าย
1 14-07-2564 A325ว4 โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมฯ 41100บาท
2 14-06-2564 A325ว4 โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ล้างและซ่อมแอร์ 5350บาท
รวมใช้ 46450บาท
คงเหลือ 653550บาท