รายงานการดำเนินโครงการ

รหัสโครงการ: A124ว3
ชื่อโครงการ: พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้และระบบงาน
งบประมาณ: 190513บาท
ฝ่าย: วิชาการ
กลุ่มสาระฯ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี-เดือน-วัน: 2021-07-26
ไฟล์: file_28072021_17-22-45.pdf
รายงาน:
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายเจษฎา วิณโรจน์ นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา
ประเภทงบประมาณ: อุดหนุนรายหัว/-
สถานะ: กำลังดำเนินการ
ครั้งที่ วันที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ กิจกรรม ใช้จ่าย
1 14-07-2564 A124ว3 พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้และระบบงาน วัสดุอุปกรณ์ครูคอมฯ 11992บาท
2 02-07-2564 A124ว3 พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้และระบบงาน วัสดุอุปกรณ์สำนักงานครูวิทยาศาสตร์ 35997บาท
รวมใช้ 47989บาท
คงเหลือ 142524บาท