รายงานการดำเนินโครงการ

รหัสโครงการ:
ชื่อโครงการ:
งบประมาณ: บาท
ฝ่าย:
กลุ่มสาระฯ:
ปี-เดือน-วัน:
ไฟล์:
รายงาน:
ผู้รับผิดชอบโครงการ:
ประเภทงบประมาณ: /
สถานะ: ยังไม่ดำเนินการ
ครั้งที่ วันที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ กิจกรรม ใช้จ่าย
1 --543 บาท
รวมใช้ บาท
คงเหลือ 0บาท