รายงานการดำเนินโครงการ

รหัสโครงการ: A122ว1
ชื่อโครงการ: พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบPLC
งบประมาณ: 25000บาท
ฝ่าย: วิชาการ
กลุ่มสาระฯ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี-เดือน-วัน: 2021-07-26
ไฟล์: file_28072021_17-25-04.pdf
รายงาน:
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางไพบูรณ์ ทุมโยมา
ประเภทงบประมาณ: อุดหนุนรายหัว/-
สถานะ: ยังไม่ดำเนินการ
ครั้งที่ วันที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ กิจกรรม ใช้จ่าย
1 --543 บาท
รวมใช้ บาท
คงเหลือ 25000บาท