รายงานการดำเนินโครงการ

รหัสโครงการ:
ชื่อโครงการ:
งบประมาณ: บาท
ฝ่าย:
กลุ่มสาระฯ:
ผู้รับผิดชอบโครงการ:
กลยุทธ์:


มาตรฐาน:


ประเภทงบประมาณ:
ปี-เดือน-วัน:
โครงการ:
รายงานโครงการ:
สถานะ: ดำเนินการเสร็จแล้ว
ครั้งที่ วันที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ กิจกรรม ใช้จ่าย
1 --543 บาท
รวมใช้ บาท
คงเหลือ 0บาท

ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การแปลผล
1. ด้านทรัพยากรที่ใช้
1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ


0

ยังไม่ประเมิน
1.2 จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 0 ยังไม่ประเมิน
1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน / โครงการ 0 ยังไม่ประเมิน
1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน / โครงการ 0 ยังไม่ประเมิน
1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงาน / โครงการ 0 ยังไม่ประเมิน
2. ประเมินกระบวนการดำเนินงาน
2.1 การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด


0

ยังไม่ประเมิน
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน 0 ยังไม่ประเมิน
2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินการ 0 ยังไม่ประเมิน
3. ประเมินผลการดำเนินงาน
3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
0 ยังไม่ประเมิน
3.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 0 ยังไม่ประเมิน
รวมเฉลี่ย 0 ยังไม่ประเมิน