รายงานโครงการ

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ แผนงบประมาณ งบประมาณ งบคงเหลือ ผลประเมิน สถานะ
1 0บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน ดำเนินการเสร็จแล้ว
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้������������������������ ������������������������������
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้������������������������ ������������������������������