รายงานโครงการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 A128พ1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 17076 วิชาการ กำลังดำเนินการ
2 A129พ2 โครงการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้และระบบงานสุขศึกษาและพลศึกษา 47000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
3 A230พ3 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศสุขศึกษาและพลศึกษา 420000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา