รายงานโครงการ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 A134ส1 โครงการพัฒนาระบบงาน 30000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
2 A135ส2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
3 A136ส3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ 16000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม