รายงานโครงการ

ศิลปะ

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 A131ศ1 โครงการพัฒนาบคุลากรด้านการจัดการเรียนรู้ 4000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
2 A132ศ2 โครงการพัฒนานักเรีนยสู่ความเป็นเลิศ 110000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
3 A133ศ3 โครงการพัฒนาระบบงาน สื่อ สารสนเทศ 100000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ