รายงานโครงการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 A122ว1 พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบPLC 25000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
2 A123ว2 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์ 83300 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
3 A124ว3 พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้และระบบงาน 190513 วิชาการ กำลังดำเนินการ
4 A325ว4 โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 700000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
5 A326ว5 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต64 200000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
6 A327ว6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนด้านIT 150000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี