รายงานโครงการ

ภาษาไทย

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 A137ท1 พัฒนาระบบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 36000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
2 A138ท2 โครงการพัฒนาบุคลากรและชุมชนแห่งการเรียนรู้ 23000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
3 A139ท3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 63000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย