รายงานโครงการ

ภาษาต่างประเทศ

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 A448ต1 โครงการพัฒนาระบบงาน สื่อ สารสนเทศ 110000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
2 A448ต2 โครงการพัฒนานักเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 323000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
3 A448ต3 โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1477000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ