รายงานโครงการ

คณิตศาสตร์

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 A143ค1 โครงการพัฒนาระบบงานคณิตศาสตร์ 35000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
2 A144ค2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณิตศาสตร์ 34260 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
3 A145ค3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและความเป็นเลิศ 80290 วิชาการ กำลังดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์