รายงานโครงการ

การงานอาชีพ

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 A140ง1 พัฒนาระบบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 65000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
2 A141ง2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ 12400 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
3 A142ง3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 25000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ