รายงานโครงการ

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 ยังไม่ดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่าย������������������������������������
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการฝ่าย������������������������������������