รายงานโครงการ

วิชาการ

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 A122ว1 พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบPLC 25000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
2 A123ว2 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์ 83300 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
3 A124ว3 พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้และระบบงาน 190513 วิชาการ กำลังดำเนินการ
4 A325ว4 โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 700000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
5 A326ว5 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต64 200000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
6 A327ว6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนด้านIT 150000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
7 A128พ1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 17076 วิชาการ กำลังดำเนินการ
8 A129พ2 โครงการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้และระบบงานสุขศึกษาและพลศึกษา 47000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
9 A230พ3 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศสุขศึกษาและพลศึกษา 420000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
10 A131ศ1 โครงการพัฒนาบคุลากรด้านการจัดการเรียนรู้ 4000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
11 A132ศ2 โครงการพัฒนานักเรีนยสู่ความเป็นเลิศ 110000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
12 A133ศ3 โครงการพัฒนาระบบงาน สื่อ สารสนเทศ 100000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
13 A134ส1 โครงการพัฒนาระบบงาน 30000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
14 A135ส2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
15 A136ส3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ 16000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
16 A137ท1 พัฒนาระบบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 36000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
17 A138ท2 โครงการพัฒนาบุคลากรและชุมชนแห่งการเรียนรู้ 23000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
18 A139ท3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 63000 วิชาการ ยังไม่ดำเนินการ
19 A448ต1 โครงการพัฒนาระบบงาน สื่อ สารสนเทศ 110000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
20 A448ต2 โครงการพัฒนานักเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 323000 วิชาการ กำลังดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายวิชาการ
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการฝ่ายวิชาการ