รายงานโครงการ

บริหารทั่วไป

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 G209 โครงการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 96000 บริหารทั่วไป ยังไม่ดำเนินการ
2 G108 โครงการซ่อมบำรุงรถราชการ 20000 บริหารทั่วไป ยังไม่ดำเนินการ
3 G107 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 50000 บริหารทั่วไป ยังไม่ดำเนินการ
4 G106 โครงการความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน 5000 บริหารทั่วไป ยังไม่ดำเนินการ
5 G105 โครงงานโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร 5000 บริหารทั่วไป ยังไม่ดำเนินการ
6 G104 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์ 120000 บริหารทั่วไป ยังไม่ดำเนินการ
7 G103 โครงการอนามัยโรงเรียน 30000 บริหารทั่วไป ยังไม่ดำเนินการ
8 G102 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และสาธารณูปโภค 70000 บริหารทั่วไป ยังไม่ดำเนินการ
9 G101 โครงการพัฒนางานอำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 100000 บริหารทั่วไป ยังไม่ดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหารทั่วไป
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการฝ่ายบริหารทั่วไป