รายงานโครงการ

บริหารงานบุคคล

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 H506 โครงการขวัญกำลังใจ 381250 บริหารงานบุคคล ยังไม่ดำเนินการ
2 H105 โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1709400 บริหารงานบุคคล ยังไม่ดำเนินการ
3 H104 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรไปราชการ 465600 บริหารงานบุคคล ยังไม่ดำเนินการ
4 H103 โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพวิทยฐานะ 15000 บริหารงานบุคคล ยังไม่ดำเนินการ
5 H102 โครงการประเมินครูผู้ช่วย 18000 บริหารงานบุคคล ยังไม่ดำเนินการ
6 H101 โครงการพัฒนาระบบงานและสารสนเทศฝ่ายบริหารงานบุคคล 80000 บริหารงานบุคคล ยังไม่ดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหารงานบุคคล
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล