รายงานโครงการ

งบประมาณ

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 B104 โครงการควบคุมภายใน 1015 งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ
2 B103 โครงการโรงเรียนสุจริต 11490 งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ
3 B102 โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายงบประมาณ 6300 งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ
4 B101 โครงการพัฒนาระบบงานและสารสนเทศฝ่ายงบประมาณ 192519 งบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายงบประมาณ
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการฝ่ายงบประมาณ