รายงานโครงการ

กิจการนักเรียน

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ ฝ่าย สถานะ
1 S211 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 13000 กิจการนักเรียน ยังไม่ดำเนินการ
2 S210 โรงเรียนคุณธรรม 177200 กิจการนักเรียน ยังไม่ดำเนินการ
3 S209 โครงการวิถีพุทธ 28500 กิจการนักเรียน ยังไม่ดำเนินการ
4 S208 โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 17200 กิจการนักเรียน ยังไม่ดำเนินการ
5 S207 โครงการ TO BE NUMBER ONE 30500 กิจการนักเรียน ยังไม่ดำเนินการ
6 S206 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 45000 กิจการนักเรียน ยังไม่ดำเนินการ
7 S105 โครงการธนาคารความดี 23170 กิจการนักเรียน ยังไม่ดำเนินการ
8 S104 โครงการสถานศึกษาสีขาว 57400 กิจการนักเรียน ยังไม่ดำเนินการ
9 S103 โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน 15000 กิจการนักเรียน ยังไม่ดำเนินการ
10 S102 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 152276 กิจการนักเรียน ยังไม่ดำเนินการ
11 S101 โครงการพัฒนาระบบสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 103930 กิจการนักเรียน กำลังดำเนินการ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
กราฟสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายกิจการนักเรียน
กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณโครงการฝ่ายกิจการนักเรียน