รายงานโครงการ

รายงานโครงการ

 

ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ แผนงบประมาณ งบประมาณ งบคงเหลือ ผลประเมิน สถานะ
1 B105 ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 1224000 406141บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ
2 A252ก ส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการ 20980 20980บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน ยังไม่ดำเนินการ
3 A251บ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ วิชาการ 69000 68350บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ
4 A250ย ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด วิชาการ 75000 69639บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ
5 A249ล ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี วิชาการ 100000 95550บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ
6 A106 พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ วิชาการ 50000 27300บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ
7 A105 พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน วิชาการ 7000 3444บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ
8 A221 ศิลปหัตถกรรม วิชาการ 145732 0บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ
9 A220 พัฒนาห้องเรียน วิชาการ 300000 32672บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ
10 A114 คัดกรองและส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วม วิชาการ 2215 2215บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน ยังไม่ดำเนินการ
11 A113 พัฒนาระบบงานระดมทุน วิชาการ 18250 11938บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ
12 A111 สวนพฤกษศาสตร์ วิชาการ 45000 5000บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ
13 A110 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ วิชาการ 256000 2800บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ
14 A109 พัฒนางานทะเบียน วิชาการ 53500 51875บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ
15 A108 แก้ปัญหา 0 ร มส วิชาการ 5000 5000บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน ยังไม่ดำเนินการ
16 A107 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ วิชาการ 20000 20000บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน ยังไม่ดำเนินการ
17 A104 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC วิชาการ 15000 15000บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน ยังไม่ดำเนินการ
18 A103 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ 85000 85000บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน ยังไม่ดำเนินการ
19 A102 โรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนคุณภาพ วิชาการ 85000 85000บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน ยังไม่ดำเนินการ
20 A101 พัฒนาระบบงานฝ่ายวิชาการ วิชาการ 354871 98014บาท 0.00   ยังไม่ประเมิน กำลังดำเนินการ