ระบบงานแผนงาน ออนไลน์

รวม

63

ฝ่ายวิชาการ

33

ฝ่ายงบประมาณ

4

ฝ่ายกิจการนักเรียน

11

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

6

บริหารทั่วไป

9

ตัดงบรายดือน
โครงการ
วิชาการ 33
งบประมาณ 4
กิจการนักเรียน 11
บุคคล 6
บริหารงานทั่วไป 9
ปฎิทิน
โครงการล่าสุด
ชื่อโคงการ ฝ่าย กลุ่มสาระฯ งบประมาณ
พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบPLC วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25000
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์ วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83300
พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้และระบบงาน วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 190513
โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 700000
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต64 วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนด้านIT วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150000
Monthly Sales